Begin 2011 zijn in de wetgeving belangrijke details gewijzigd in verband met de ver-plichtingen tot opleiding van personeel:

 ADR/RID/ADN HOOFDSTUK 1.3

 OPLEIDING VAN PERSONEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN

 1.3.1 Toepassingsgebied

De personen … wier functie te maken heeft met het vervoer van gevaarlijke goederen, ongeacht de vervoerswijze (weg, spoor of binnenvaart), moeten opgeleid zijn op een wijze die aangepast is aan de eisen die door hun functie en hun verantwoordelijkheden gesteld worden bij het vervoer van gevaarlijke goederen.

De werknemers moeten conform 1.3.2 opgeleid zijn  VOORALEER   ze verantwoordelijkheden kunnen opnemen en kunnen enkel onder rechtstreeks toezicht van een opgeleid persoon functies uitoefenen voor dewelke ze de vereiste opleiding nog niet ontvangen hebben.

De opleiding moet ook de specifieke bepalingen behandelen die betrekking hebben op de beveiliging van het vervoer van gevaarlijke goederen, zoals die in hoofdstuk 1.10 voorkomen.

Wat wil dit zeggen ?

De werkgever moet ervoor zorgen dat het personeel is opgeleid VOORALEER ze een functie mogen beginnen die te maken heeft met gevaarlijke goederen.

Opleiding voor wie ?

Administratief personeel, magazijniers, mensen die toegang verlenen tot het terrein, mensen die moeten toezien op beveiliging van het terrein, mensen die laden/lossen, dispatchers, personeel verantwoordelijk voor het invullen cq verstrekken van vrachtbrieven, transportdokumenten, laadinstructies,  …

Welke taken ?

Laden/lossen van vrachtwagens/waggons/tankwagens/binnenschepen/…, invullen van vrachtdocumenten, controleren van boorddocumenten van de chauffeur, controleren van (tank)keuringsdokumenten van voertuigen, inspecteren van voertuigen voor en na het laden/lossen, inspecteren van de ladingszekering, het controleren van de vormstabiliteit van de vracht en eventueel laten aanbrengen van oververpakking, het geven van opdrachten aan transporteurs of expediteurs met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, etikettering van goederen of vrachtwagens, toegang verlenen tot terrein waar gevaarlijke goederen opgeslagen liggen, het controleren of een vracht gedeeltelijk of geheel is vrijgesteld van wetgeving voor vervoer van gevaarlijke goederen (uitgezonderde hoeveelheden, “limited quantities”, gedeeltelijke vrijstelling ivm de hoeveelheid per transporteenheid, …), …

Hierbij is er in de wetgeving geen sprake van vrijstellingen in hoeveelheden of in soorten taken (bijv. alleen inslag, alleen opslag, alleen administratie …), m.a.w. iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks, continu of sporadisch, fysiek of louter administratief, …, met gevaarlijke goederen bezig is, moet VOORAF opgeleid zijn.

AEGILOG biedt de oplossing !

Wij beschikken over volgende certificaten:

-       ADR klasse 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9

-       RID klasse 2, 3, 4, 5, 6, 8 en 9

-       ADN klasse 3, 4, 5, 6, 8 en 9

Wij zijn decennia lang vertrouwd met de wetgeving rond vervoer van gevaarlijke goederen, ook in multimodale omgeving. Desgewenst geven we referenties. Uiteraard zijn we lid van BESAA (Belgian Safety Advisors Association).

We hebben jarenlange ervaring in lesgeven en beschikken zelf over de nodige uitrusting. Lessen kunnen centraal in de regio georganiseerd of in uw bedrijf volgens afspraak. Wij zorgen voor handleidingen, individuele attesten, attesten voor uw HR afdeling en/of kwaliteitsregistratie.

Voor opleiding van uw chauffeurs (zowel code 95 als voor het ADR-opleidingsattest) verwijzen we naar onze aparte brochures.

Steeds tot uw dienst.

Gilbert Aerden, DGSA & zaakvoerder