Archive for August, 2015

PostHeaderIcon VEILIGHEIDSADVISEUR GEVAARLIJKE GOEDEREN (ADR/RID/ADN) NODIG?

Ondernemingen, die meer dan 50 ton per jaar gevaarlijke goederen vervoeren, laden, lossen, vullen of verpakken, moeten van de wetgever een Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Goederen aanduiden, hetzij intern hetzij extern (ADR 1.8.3, KB’s van 5.7.2006 en 17.3.2009). Dit mag niet verward worden met wetgeving rond arbeidsveiligheid en de aanstelling van een preventieadviseur (= arbeidsveiligheid).
Een Veiligheidsadviseur heeft een intensieve opleiding gehad en een officieel examen afgelegd om een attest te krijgen van FOB Mobiliteit en Verkeer voor een periode van vijf jaar.
Voor gassen, explosieven en radioactieve stoffen moet een Veiligheidsadviseur (voorlopig nog steeds) extra training volgen en aparte examen afleggen. Deze klassen aan gevaarlijke goederen vereisen immers bij wet in België een bijkomende certificering.
Tenslotte moet een Veiligheidsadviseur evaarlijke goederen de opleidings- en examenprocedure herhalen voor iedere transportmodus, waarvoor hij bevoegd wil zijn, nl. ADR (weg), RID (spoor) en/of ADN (binnenvaart). Voor zeevracht (IMDG) en luchtvracht (ICAO/IATA) gelden andere regels en wetten.

INTERN OF EXTERN ?
Er valt veel te zeggen voor een aanstelling van een interne Veiligheidsadviseur: hij kent de kenmerken van de binnenkomende en uitgaande producten en is vertrouwd met de transportprocedures.
Hij draagt evenwel een enorme hoofdelijke aansprakelijkheid die zelden verzekerd is en die ook niet gedekt is door het arbeidscontract. In erg grote bedrijven is dit een fulltime functie, maar in de meeste bedrijven niet. Bovendien zijn overtredingen van de wet – en dit is juist zijn werkterrein – niet verzekerd in doorsnee verzekeringen beroepsaansprakelijkheid. Daarom haken veel interne Veiligheidsadviseurs na verloop van tijd af door hun certificaat niet (tijdig) te vernieuwen.
Een externe Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Goederen is gecertificeerd door de overheid en contractueel aan het bedrijf gebonden. Hij moet zelf zorgen voor zijn opleiding en bijscholing, verzekering, hercertificering enz.
De ondernemer heeft met een externe veiligheidsadviseur geen last van braindrain en personeelsverloop. Alle kosten zijn welomschreven. Verantwoordelijkheden zijn bij wet bepaald. De ondernemer betaalt alleen geleverde prestaties, moet geen personeel missen tijdens de opleiding of het examen van de werknemer, die zich hiervoor kandidaat gesteld heeft (als hij al een kandidaat vindt).
Tenslotte … hoe meer transportmodi bij uw bedrijfsactiviteit betrokken zijn, des te moeilijker is het een geschikte Veiligheidsadviseur te vinden met alle certificaten.

AEGILOG biedt de oplossing !
Wij beschikken over volgende certificaten:
- ADR klasse 3, 4, 5, 6, 8 en 9
- ADR klasse 2
- RID klasse 3, 4, 5, 6, 8 en 9
- RID klasse 2
- ADN klasse 3, 4, 5, 6, 8 en 9

Wij zijn decennia lang vertrouwd met de wetgeving rond vervoer van gevaarlijke goederen, ook in multimodale omgeving. Desgewenst geven we referenties. Uiteraard zijn we lid van BESAA (Belgian Safety Advisors Association).
Er kunnen zowel forfait afspraken gemaakt als prestaties per uur. Wij zorgen voor het verplichte jaarverslag en opleiding cq updating van personeel. In geval van nood of voorkomende problemen zijn we continu ter beschikking.
Steeds tot uw dienst.

Gilbert Aerden, DGSA & zaakvoerder